Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. : de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Susteren, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 83145206.

Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. een overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst: iedere tussen Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee Autobedrijf Smeets Smeets Cars V.O.F. zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden en/of de levering van zaken.

Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. te verrichten werkzaamheden, waaronder onderhoud en reparaties aan, en APK-keuringen ten aanzien van, auto’s, waaronder personenauto’s en bestelauto’s.

Zaken: alle in het kader van de overeenkomst te gebruiken of aan de wederpartij te leveren zaken.

Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

 

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. en iedere tussen de wederpartij en Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. tot stand gekomen overeenkomst.

De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien die afwijkingen tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 

Elk aanbod van Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. is vrijblijvend en wordt mondeling of schriftelijk uitgebracht. Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. is nimmer verplicht een opdracht of order te aanvaarden.

Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Autobedrijf Smeets Cars V.O.F., komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. anders aangeeft. Een onderhouds-, reparatie- of keuringsovereenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen op het moment dat Autobedrijf Smeets Cars V.O.F.  de opdracht heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

 

ARTIKEL 4. |  UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

Indien Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden gegevens benodigd is van de wederpartij, dient de wederpartij deze gegevens tijdig aan Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. te verstrekken. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.

Werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd op locatie van Autobedrijf Smeets Cars V.O.F., gedurende de normale werkuren, tenzij anders is overeengekomen.

Teneinde de werkzaamheden tijdig te kunnen verrichten, staat de wederpartij ervoor in dat hij het voertuig waarop de werkzaamheden betrekking hebben op het overeengekomen tijdstip op locatie van Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. ter beschikking stelt.

Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. spant zich in de tussen partijen overeengekomen (op)leverings- en uitvoeringstermijnen tijdig na te komen. Echter zijn alle door Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. De wederpartij maakt niet eerder aanspraak op de hem krachtens de wet toekomende rechten dan nadat hij Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij hij Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen en de nakoming na de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

Indien Autobedrijf Smeets Cars V.O.F.  voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en of (op)leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. deze gegevens heeft ontvangen.

APK-keuringen worden niet in eigen beheer uitgevoerd. De wederpartij dient zich aan de regels te onderwerpen welke door de RDW aan Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. worden opgelegd. Mocht er sprake zijn van een opgelegde steekproef, dan is Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. voor de vertragingsschade nimmer aansprakelijk.

Indien de wederpartij het voertuig niet afhaalt binnen drie werkdagen nadat Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. hem ervan in kennis heeft gesteld dat de werkzaamheden zijn voltooid, is Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. gerechtigd een redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen.

Indien hij daarom bij het verlenen van de opdracht heeft verzocht, worden vervangen onderdelen na uitvoering van de werkzaamheden aan de wederpartij ter beschikking gesteld. Indien dat verzoek van de wederpartij achterwege is gelaten, worden de vervangen onderdelen eigendom van Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. zonder dat de wederpartij op enige vergoeding aanspraak kan maken.

 

ARTIKEL 5. |  ANNULERING VAN WERKZAAMHEDEN

De wederpartij is, tot het moment dat een aanvang is gemaakt met het uitvoeren van de werkzaamheden, gerechtigd de opdracht te annuleren. In geval van annulering is de wederpartij de reeds door Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. gemaakt kosten, alsmede een vergoeding van het door Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. aannemelijk te maken bezettingsverlies verschuldigd.

 

ARTIKEL 6. |  WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

Indien voor het uitvoeren van de werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen en tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

Indien een richtprijs is overeengekomen, is Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. zonder daartoe in overleg te treden met de wederpartij, gerechtigd de door de wederpartij verschuldigd te worden prijs met ten hoogste 10% van de richtprijs te overschrijden en aan de wederpartij door te berekenen indien een deugdelijke afronding van de overeenkomst zulks verlangt. Indien de richtprijs met meer dan 10% zal worden overschreden, zal Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. de afspraken hieromtrent afzonderlijk met de wederpartij overeenkomen.

In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de wederpartij. Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en (op)levering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.

Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in onderling overleg.

 

ARTIKEL 7. | VERKOOP VAN ZAKEN

Indien in het kader de overeenkomst uitsluitend zaken worden geleverd, vindt dit artikel toepassing.

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering van de zaken middels afhalen door de klant op locatie van Autobedrijf Smeets Cars V.O.F..

Indien verzending van de zaken is overeengekomen, bepaalt Autobedrijf Smeets Cars V.O.F., tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de wijze van verzending en de verpakking. De verzendkosten zullen door Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. aan de wederpartij in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem worden afgeleverd. Indien de wederpartij de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij nadat Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. hem heeft verwittigd. De wederpartij is in dat geval, naast de koopprijs, een redelijke prijs voor opslag van de zaken verschuldigd.

Het risico van verlies en beschadiging van de zaken gaat over op de wederpartij op het moment dat de zaken feitelijk in het bezit zijn gesteld van de wederpartij of van een door hem aangewezen derde.

Het is Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. toegestaan orders in gedeelten te leveren. Indien orders in gedeelten worden geleverd, is Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

ARTIKEL 8. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Indien op de wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard,  enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Voorts is Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

Voor zover dit hem kan worden toegerekend is de wederpartij verplicht de schade die Autobedrijf Smeest Cars V.O.F. ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

Indien Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 9. |  GARANTIE

De garantie op geleverde zaken wordt overeengekomen bij de verkoop en vastgelegd op de overeenkomst en de factuur. De 12 maanden wettelijke garantie (conformiteit) wordt op ieder product gehanteerd. Zie Burgerlijk Wetboek voor uitleg. 
Daarnaast is er optioneel een extra garantie af te sluiten welke bij de verkoop wordt uitgelegd en opgenomen in de overeenkomst en factuur. 
Indien er gebreken bedongen zijn, worden deze opgenomen in de overeenkomst en factuur. Dit is wettelijke verplicht. 

De garantie vervalt indien een gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik, kortsluiting, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden of doen onderhouden, het aanbrengen van veranderingen – waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. zijn uitgevoerd.

De garantie vervalt eveneens indien het voertuig gedurende de garantieperiode door de wederpartij of een derde al is gerepareerd of indien de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij, bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud of doordat de wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Autobedrijf Smeets Cars V.O.F.

Voorts bestaat geen aanspraak op garantie indien de wederpartij niet aan zijn (betaling) verplichtingen jegens Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. heeft voldaan.

Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond waarvan garantie is uitgesloten, onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij. Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de verplichting van wederpartij tot betaling van deze kosten onverlet.

Het bepaalde in dit artikel laat de wettelijke rechten van consumenten onverlet.

Om zijn aanspraak op garantie geldig te maken dient de wederpartij binnen bekwame tijd na ontdekking van het gebrek bij Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. te reclameren. Indien zijn reclame door Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. gegrond wordt bevonden, zal Autobedrijf Smeets Cars V.O.F., te zijner keuze, de gebrekkige zaken, of onderdelen daarvan, kosteloos vervangen of repareren, dan wel de werkzaamheden opnieuw verrichten. 
Bij verkoop wordt overeengekomen of de wederpartij gedurende de eerste 6 maanden na te naamstelling een eigen risico heeft op eventuele reparaties die buiten de wettelijk garantie vallen. Dit eigen risico is uitsluitend geldig bij Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. tenzij anders overlegd.

Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij nimmer op.C. Versnellingsbak (automatisch): aandrijfkettingen, afdichtingen, hydraulische regeleenheid, kleppen, kleppenblok, (haldex) koppelingen, lager plus vergrendelingshendel, lagers en lagerschalen, modulair ventiel, olieafdichting ingaande as, oliepomp, rembanden, servo’s, koppelomvormers en tandwielen.

 

ARTIKEL 10. |  OVERMACHT

Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

Indien de overmacht situatie langer dan een week voortduurt, dan wel redelijkerwijs voorzienbaar is dat deze langer dan een week zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat één der partijen aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding.

Indien Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

 

ARTIKEL 11. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

Alle prijsopgaven en de prijzen die Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. in rekening brengt, zijn afhankelijk van de op het moment van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen.

Indien zich na het uitbrengen van een aanbod of na totstandkoming van de overeenkomst een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Autobedrijf Smeets Cars V.O.F.  gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.

Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. steeds gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen. In geval van een consumentenkoop kan de wederpartij uitsluitend worden verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de koopprijs, tenzij hij uitdrukkelijk heeft ingestemd met volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs.

Indien naar het oordeel van Autobedrijf Smeets Cars V.O.F.  gegronde vrees bestaat dat de wederpartij tekort zal schieten in zijn betalingsverplichtingen, is Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. gerechtigd te vorderen dat de wederpartij deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen betalingen middels pinbetaling te geschieden op het moment van (op)levering. Indien betaling middels overboeking is overeengekomen dient betaling bij Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. zichtbaar op de betaalrekening te zijn voor aflevering, op de door Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. . voorgeschreven wijze.

 

ARTIKEL 12. |  AANSPRAKELIJKHEID

De nakoming van de verplichtingen uit garantie zoals omschreven in artikel 9 geldt als enige en algehele schadevergoeding. Behoudens opzet en roekeloosheid van Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. draagt hij geen aansprakelijkheid voor overige door de wederpartij geleden schade. In het bijzonder draagt Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. geen aansprakelijkheid voor de schadegevallen als bedoeld in het overige van deze algemene voorwaarden.

Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. heeft te allen tijde het recht schade van de wederpartij te herstellen. De wederpartij dient Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. vervalt.

Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Smeets Autobedrijf Cars V.O.F. bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Autobedrijf Smeets Cars V.O.F.  aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden een verdergaande aansprakelijkheid van Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans op dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. wordt uitgekeerd.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. één jaar.

In afwijking van het vorige lid verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer door een consument in verband met de stelling dat een geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, vervalt indien ter zake niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek is gereclameerd.

Behoudens in het geval van grove schuld of opzet van Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. zal de wederpartij Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de door Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. geleverde zaken.

 

ARTIKEL 13. |  RETENTIERECHT

 

Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van het voertuig, die hij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten tot dat de vordering van Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten, tenzij de wederpartij genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.

 

ARTIKEL 14. |  EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

Het is de wederpartij verboden de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud berust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Indien derden beslag leggen op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. of door Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde zaken terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

 

ARTIKEL 15. |  SLOTBEPALINGEN

Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Autobedrijf Smeets Cars V.O.F. aangewezen om van geschillen kennis te nemen.

 

Mogelijk gemaakt door Mobilox